Veluwe Vespa Tours gevestigd te Lunteren , hierna te noemen Verhuurder en Huurder, komen het volgende overeen

Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan Huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat in ontvangst te hebben genomen van de Verhuurder, het bovenvermelde aantal scooters, met bijbehorend kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, navigatie, helm, sleutels van scooter en slot en  evt. picknickmand en/of kinderzitje tegen betaling van de huurprijs.

Huurder verklaart bij ondertekening van deze overeenkomst dat hij/zij op de hoogte is van de geldende verkeersregels en zal zich daaraan houden.

RIJBEVOEGDHEID

Huurder verklaart bij ondertekening van dit document dat hij/zij in het bezit is van een geldig auto rijbewijs, bromfietsrijbewijs of motorrijbewijs. Op verzoek van de Verhuurder dient de Huurder zijn of haar rijbewijs te tonen.

HUURPERIODE, TARIEF & BORG

De periode wanneer gehuurd kan worden betreft de volgende periodes: Dag (09.00 – 17.00) of halve dag (= 3,5 uur).

De betaling van de huurprijs dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Bij vroegtijdige terug bezorging blijft de volledig overeengekomen huurprijs gelden. Indien de Vespa na de tijdslimiet wordt terug gebracht dan volgt er een toeslag van 16 euro per uur. Bij overmacht, ongeluk of defect geldt deze regel niet.

De Huurder dient een borg van € 150,- te voldoen. In het geval van 4 Vespa’s of meer, zal de borgsom € 450 bedragen. De borgsom ontvangt de Huurder terug na de huurperiode indien de Vespa onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aanvang van huurovereenkomst teruggebracht wordt. De Verhuurder is gerechtigd het bedrag van een ontstane schade direct met de gestorte waarborgsommen te verrekenen onverminderd het recht van Verhuurder op aanvullende schadevergoeding. In het geval van 4 Vespa’s of meer, zal het gehele bedrag van € 450 gebruikt worden, ook als er schade is ontstaan aan slechts 1 Vespa.             

GEBRUIK

  • Het is niet toegestaan de Vespa te besturen met drugs of alcohol.
  • Men is verplicht zich te houden aan de geldende verkeersregels.
  • Men dient zich te houden aan de maximale wettelijk toegestane snelheid.
  • Huurder wordt geacht op een nette, normale wijze gebruik te maken van de Vespa
  • Bestuurders van de Vespa snorfietsen dienen gebruik te maken van het fietspad.
  • Huurder is verplicht bij het parkeren van de Vespa ten alle tijden het meegeleverde slot te gebruiken en dit slot bij het achterwiel te bevestigen aan een vast voorwerp en de Vespa op stuurslot te zetten.

BRANDSTOF

De Vespa dient volledig vol getankt te worden ingeleverd, mits er een andere afspraak heeft plaatsgevonden.

Wanneer de Vespa niet volgetankt wordt ingeleverd, berekenen wij hiervoor €15 per niet afgetankte Vespa.

TERUGBEZORGING

De Vespa, sleutels, slot, kentekenbewijs, verzekeringspapieren, navigatie, helm en alle andere geleende goederen zoals picknickmand, kinderzitjes, e.d. dienen te worden teruggebracht naar de locatie waar de Vespa is gehuurd.

De Huurder is aansprakelijk voor het verlies van de genoemde documenten en goederen.

VERZEKERING

Veluwe Vespa Tours  heeft voor de Vespa’s uitsluitend enkel en alleen een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) afgesloten.

De Huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat er voor de Vespa geen andere verzekeringen zijn afgesloten, zoals schade aan, of diefstal van scooter en/of toebehoren en gaat akkoord met deze beperkte verzekeringsdekking met eigen risico en erkent derhalve aansprakelijk te zijn voor alle mogelijke ontstane schade aan de Vespa tijdens de verhuurperiode. Huurder erkent aansprakelijk te zijn voor schade toegebracht aan derden of zaken van derden, tijdens de verhuurperiode. Alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit deze huurovereenkomst zullen op huurder worden verhaald. Bij een ongeval dient de Verhuurder zo snel mogelijk te worden gecontacteerd.

SCHADE

Bestaande schade zal voordat de verhuur overeenkomst in gaat gefotografeerd worden. De Verhuurder heeft het recht de Vespa bij teruggave te inspecteren op ontstane schade. Indien gedurende het gebruik schade is ontstaan aan de Vespa, aan derden of aan objecten, dan dient dit zo snel mogelijk te worden gemeld aan de Verhuurder.

De Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan de scooter zijn toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de Huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht is geschiedt. Kosten van ontstane schade wordt direct verrekend met de €150 borg. Voor kleine krassen aan het lak wordt €50 in rekening gebracht. Mocht de schade hoger zijn dan de borg dan zal de Verhuurder de bonnen van de reparatie naar de Huurder toesturen.

De Huurder vrijwaart de Verhuurder van alle schade aan rijder(s) of derden, waarvoor de Verhuurder aansprakelijk kan worden gesteld en waarvoor door de WA-verzekering van de Verhuurder geen dekking wordt gegeven.

BOETE

De Huurder vrijwaart de Verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de Verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van, gedurende de huurtijd door de Huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder gepleegde misdrijven en overtredingen al dan niet door ondeskundig gebruik. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties bedraagt de Huurder in verhouding tot de Verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

KENNISGEVING

In geval van overtredingen, boetes of schade al dan niet ontstaan door toedoen van de Huurder, is de Huurder verplicht de Verhuurder daarvan in kennis te stellen en op verzoek schriftelijk te bevestigen. De Huurder is verplicht de door de Verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving, en bij niet opvolgen van instructies, zal de Huurder voor de, door dit verzuim eventueel door de Verhuurder, te lijden schade aansprakelijk worden gesteld.

DIEFSTAL OF VERMISSING

Bij het niet terugbezorgen van de Vespa, wordt aangifte gedaan van diefstal bij de politie. Tevens wordt aan de Huurder het bedrag van €3250 voor de nieuwwaarde voor de Vespa Primavera/Sprint of €7000 voor de nieuwwaarde voor de Vespa Elettrica in rekening gebracht. Bij verlies van navigatie en/of sleutels wordt er €150 per item in rekening gebracht.

DEFECT

Bij een defect aan de Vespa, dient de Verhuurder direct telefonisch te worden ingelicht over welk defect het betreft en de locatie waar men zich bevindt. Wanneer de Verhuurder telefonisch beoordeelt dat verder rijden niet mogelijk lijkt te zijn, dan zal Verhuurder trachten om een vervangende Vespa te regelen, mits er een vervangende Vespa beschikbaar is. De Vespa dient nooit onbeheerd achter te blijven, tenzij de exacte locatie bekend is en de Vespa met een slot is bevestigd aan een vast voorwerp, of muur.

ONTBINDING VAN OVEREENKOMST

Indien de Huurder een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Verhuurder het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Verhuurder bevoegd de overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden.

AANSPRAKELIJKHEID

De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Huurder. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Verhuurder.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Verhuurder is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door Verhuurder kenbaar behoorde te zijn.

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Huurder.

Indien Verhuurder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Verhuurder uitkeert of tot maximaal €75,-

Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Verhuurder ingeschakelde derden.

TOEPASSELIJKE RECHT EN GESCHILLEN

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verhuurder partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien de Huurder zijn woonplaats in het buitenland heeft.